Voor wat betreft de workshops, themadagen, workshopsreeksen, trajecten, freelance activiteiten en overige activiteiten en evenementen, offline en online, gelden de algemene voorwaarden zoals hier omschreven.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenpersoonszaak Veerle Schaltin met ondernemersnummer 0890 995 676.

De commerciële benaming waaronder Veerle Schaltin professioneel actief is, is WiebelWoorden.

Artikel 1: Inschrijvingsvoorwaarden

1.1 Je inschrijving voor een WiebelWoorden-activiteit betekent dat je de  algemene voorwaarden aanvaardt. Deze gelden eveneens voor de freelance opdrachten die ik uitvoer. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

1.2 Alle inschrijvingen verlopen via de website, Facebook Messenger of e-mail. Een inschrijving brengt de verplichting tot betaling met zich mee. Indien een inschrijving niet via het inschrijvingsformulier op de website verloopt (de officiële weg, tenzij anders vermeld), is deze pas definitief na aanvaarding door Veerle Schaltin.

1.3 De klant draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijvingsformulier. De klant geeft door schriftelijke inschrijving aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.4 Facturen worden opgemaakt voor bedragen vanaf € 100 of op specifieke vraag van de klant. Facturen worden per e-mail verzonden.

1.5 De inschrijving voor activiteiten zonder factuur is pas volledig na betaling van de activiteit. Deze betaling moet plaatsvinden voor de activiteit om te kunnen deelnemen.

1.6 Voor activiteiten op maat wordt een offerte gemaakt. Het terugzenden van deze offerte met de ondertekening ‘gelezen en goedgekeurd’ geldt als inschrijving. De betaling is dan verplicht.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

2.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 50) als schadebeding.

2.2 Bij een betaling in termijnen of gespreide betaling worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar. 

2.3 Bij betaling in termijnen of gespreide betaling dient de factuur te zijn voldaan voor de activiteit aanvangt, tenzij anders is overeengekomen. Anders kan de toegang geweigerd worden. 

2.4 Indien de betaling automatisch verloopt (via Mollie) ontvangt de klant na aankoop een factuur per e-mail.

2.5 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren. Zo niet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.

Artikel 3: Annulering door de klant

3.1 Een annulering dient per e-mail te gebeuren. Ze is pas geldig na ontvangstmelding door Veerle Schaltin. 

3.2 Schrijfcafé, Schrijfcirkel en workshops:  bij annulering tot 72 uur voor aanvang van de workshop kan het deelnamebedrag respectievelijk gebruikt worden voor een Schrijfcafé, Schrijfcirkel of gelijkwaardige workshop op een latere datum, tot zes maanden na de geannuleerde activiteit. Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van de workshop is de klant het volledige deelnamebedrag verschuldigd. De klant kan wel zonder extra kosten iemand anders in zijn plaats laten deelnemen.

3.3 Themadagen en workshopreeksen: bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit is de klant 50 % van het deelnamebedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd. De klant kan wel zonder extra kosten iemand anders in zijn plaats laten deelnemen.

3.4 Trajecten: bij annulering tot 30 dagen voor aanvang wordt het voorschotbedrag ingehouden, indien reeds betaald, of alsnog gefactureerd. Annuleert de klant minder dan 30 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd. De klant kan wel zonder extra kosten iemand anders in zijn plaats laten deelnemen. Voorwaarde is wel dat deze persoon een afstemgesprek heeft met Veerle Schaltin en beide partijen overeenkomen dat het traject voor deze persoon geschikt is.

3.5 Activiteiten of evenementen op maat: bij annulering tot 30 dagen voor aanvang wordt het voorschotbedrag ingehouden, indien reeds betaald, of alsnog gefactureerd. Annuleert de klant minder dan 30 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd. In samenspraak kan de activiteit ook verplaatst worden naar een latere datum tot zes maanden na de geannuleerde activiteit.

3.6 Individuele sessies: bij annulering tot 72 uur voor aanvang van de sessie kan de afspraak verzet worden, bij annulering minder dan 72 uur op voorhand vervalt de afspraak en is de klant het bedrag van de sessie verschuldigd.

3.7 Producten: online cursussen en producten worden vooraf betaald en kunnen niet geannuleerd noch terugbetaald worden.

Artikel 4: Stopzetting samenwerking door de klant

4.1 Indien de klant tijdens een workshop, themadag, workshopsreeks, traject, of overige activiteit of evenement, offline en online, beslist om de samenwerking stop te zetten, is altijd het volledige bedrag verschuldigd.

4.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.

4.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Veerle Schaltin.

Artikel 5: Annulering en opschorting van de samenwerking door Veerle Schaltin

5.1 Bij annulering door Veerle Schaltin wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

Een annulering kan voorkomen bij onvoldoende inschrijvingen, of wegens ziekte, familiale omstandigheden, of overmacht.

5.2 Activiteiten kunnen opgeschort worden wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik Veerle Schaltin hiertoe in staat wordt geacht. Waar mogelijk zal Veerle Schaltin een passend alternatief aanbieden.

Bij opschorting wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Veerle Schaltin kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de activiteit. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6: Klachten

6.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de activiteit of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de activiteit.

6.2 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

6.3 De schadevergoeding waartoe Veerle Schaltin mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de workshop, het traject of de activiteit betaald heeft.

Artikel 7: Disclaimer

7.1 Indien de klant onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn arts (de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om aan de activiteit te mogen deelnemen of het traject te mogen volgen.

Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

7.2 Geen dienst van Veerle Schaltin is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

Klanten met een (vermoedelijke) aandoening zoals depressie, verslaving aan drugs, medicatie of alcohol worden doorverwezen naar een therapeut, psycholoog of psychiater.

7.3 Alles aangeboden door Veerle Schaltin is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei, creativiteits- en bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant, niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

7.4 Veerle Schaltin zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat Veerle Schaltin niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel.

7.5 Veerle Schaltin is levensverhalen- en schrijfcoach, verbinder, pelgrim.  De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zij het offline of online.

7.6 Veerle Schaltin heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Artikel 8: Intellectueel eigendomsrecht

Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten,… op de website en in de syllabussen die bij de trajecten horen, zijn gemaakt door en van Veerle Schaltin, en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan hier iets van te kopiëren, reproduceren of op welke manier ook te verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

Artikel 9: Privacy

Hoe Veerle Schaltin  omgaat met de gegevens van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in dit privacybeleid. (link)

Artikel 10: Jurisdictie

10.1 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.

10.2 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

10.3 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Veerle Schaltin.

Artikel 11: Corona Protocol

Sinds 13 -03-2020 is het Corona Protocol op alle activiteiten georganiseerd door Veerle Schaltin van toepassing. 

Meer info vind je op www.info-coronavirus.be 

Veerle Schaltin houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden: 08-05-2020.

Schrijf je in voor onze inspiratiebrief, Wiebelkoffer

Je bent aangemeld!